ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Colours & Green te Rijnsburg
De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden.

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende koop en verkoop van goederen door de hiervoor genoemde besloten
vennootschap, verder te noemen Colours & Green, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2. Indien een wederpartij van Colours & Green, hierna verder te noemen ‘de opdrachtgever’, bij de acceptatie van het door de leverancier gedane aanbod uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna verder te noemen ‘de voorwaarden’, weerspreekt en naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt het aanbod van Colours & Green geacht niet
te zijn aanvaard.

1.3. Indien de opdrachtgever bij aanvaarding van het aanbod van Colours & Green de toepasselijkheid van de voorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijke algemene voorwaarden van de
opdrachtgever nimmer van toepassing zijn.

1.4. Te allen tijde zal gelden dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever slechts dan voor Colours & Green bindend zullen kunnen zijn, indien Colours & Green zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2: offerte

2.1. Aanbiedingen van Colours & Green -in welke vorm dan ook gedaan- zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Colours & Green is vermeld, vrijblijvend.

2.2. Maten, gewichten, afbeeldingen en beplantingsgegevens in aanbiedingen en in voorlichtingsmateriaal van welke aard dan ook zijn -inherent aan het te leveren produkt - richtinggevend en dienen slechts ter
verduidelijking. Mutatis mutandis geldt voor showroomartikelen van Colours & Green.

2.3. De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden en leveranties (van de daarbij benodigde materialen) onder normale omstandigheden en gedurende voor Colours & Green normale
werktijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Colours & Green is vermeld.

Artikel 3: bevoegdheid

3.1. Uitsluitend degene die krachtens de statuten van Colours & Green en/of een inschrijving in de daartoe bestemde registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bevoegd zijn haar te binden kunnen voor
Colours & Green overeenkomsten aangaan.

Artikel 4: prijs

4.1. De door Colours & Green geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief vervoers-, vrachtkosten, en exclusief die kosten, die ingevolgde de overeenkomst tussen
partijen ten laste van de opdrachtgever komen.

4.2. Colours & Green voert haar werkzaamheden uit en levert de daarbij benodigde zaken, zoals blijkt uit de overeenkomst tussen Colours & Green en de opdrachtgever voor de overeengekomen prijs. In geval van
meerwerk of levering van meerzaken dan overeengekomen, zullen aan de opdrachtgever tegen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.
4.3 In het geval na het sluiten van de overeenkomst tussen Colours & Green en de opdrachtgever sprake is van wijziging van hoogte van de omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen,
premies voor de werknemersverzekering, premies voor de volksverzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van overheidswege, c.q. na totstandkoming van een nieuwe C.A.O. dan wel wijziging van prijzen
van grondstoffen en/of materialen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is Colours & Green gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de
eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen van invloed zijn, dan wel kunnen zijn, op de uitvoering van deze overeenkomst. Colours & Green is hiertoe
eveneens gerechtigd, indien sprake is van een koerswijziging van buitenlandse valuta, indien en voorzover Colours & Green voor de uitvoering van de werkzaamheden materialen in het buitenland heeft gekocht,
dan wel zal kopen.

4.4. Indien Colours & Green van zijn hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik maakt en de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever
bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen.

Artikel 5: leveringstijd

5.1. De leveringstijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van een werk wordt verricht, worden door Colours & Green bij benadering vastgesteld en gelden in beginsel niet als fatale termijn.

5.2. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien een precieze datum in de opdrachtbevestiging van Colours & Green is vastgesteld waarvoor de levering, dan wel de uitvoering van werkzaamheden door
Colours & Green moeten zijn verricht, welke datum tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.

5.3. De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat Colours & Green tijdens de uitvoering van de opdracht normaal zijn werkzaamheden kan verrichten en dat de van derden te betrekken zaken tijdig worden
geleverd. Indien deze verwachting ongegrond blijkt, ook al is zulks het gevolg bij de reeds overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de
opgetreden vertraging heeft geduurd. De leveringstijd zal ook worden verlengd indien de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

5.4. Overschrijding van de door Colours & Green bij benadering vastgestelde leveringstijd, dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, geven de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding
van de schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt.

5.5. Overschrijding van de door Colours & Green bij benadering vastgestelde leveringstijd, dan wel het tijdstip van aanvang van werkzaamheden, geeft de opdrachtgever geen recht op het niet, niet-behoorlijk, dan
wel niet-tijdig nakomen van enige jegens Colours & Green aangegane verplichting, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van deze
overeenkomst.

5.6. Indien de opdrachtgever van oordeel is, dat de overschrijding van de door Colours & Green bij benadering vastgestelde leveringstijd c.q. het tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden, voor hem als
onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, is de opdrachtgever verplicht om Colours & Green bij aangetekende brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijke leveringstijd te stellen c.q. het tijdstip
vast te stellen van de aanvang van de werkzaamheden door Colours & Green.

5.7. De opdrachtgever verplicht na verzending van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg te treden met Colours & Green terzake de overschrijding van de leveringstijd c.q. het tijdstip van aanvang van de
werkzaamheden.

Artikel 6: transport

6.1. Van het moment van verzending van de zaken zijn deze kosten voor rekening en risico van de opdrachtgever. Colours & Green is gerechtigd de kosten van vervoer en verzekering tijdens het vervoer aan de
opdrachtgever in rekening te brengen. Het transport wordt door Colours & Green alleen verzekerd, indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk heeft verzocht.

6.2. In beginsel geschiedt het vervoer door Colours & Green, of door een door Colours & Green aan te wijzen vervoerder.

Artikel 7: deellevering

7.1. Colours & Green is bevoegd de te leveren zaken in gedeeltes aan de opdrachtgever te leveren. Bij deellevering is de opdrachtgever verplicht de op deze deellevering betrekking hebbende factuur volgens
deze voorwaarden te voldoen.

Artikel 8: eigendomsvoorbehoud

8.1. De eigendom van het geleverde of af te leveren zaken blijft bij Colours & Green en gaat eerst over, wanneer de opdrachtgever de prijs, renten, kosten, boetes en schadevergoedingen terzake van de
geleverde zaken, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Colours & Green ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.

8.2. Het is de opdrachtgever verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde prestaties, dus voor het moment waarop de opdrachtgever eigenaar is geworden van de vorenbedoelde zaken, deze
zaken aan derden te verpanden, in eigendom aan derden over te dragen, dan wel in de feitelijke macht van derden te brengen.

8.3. Bij overschrijding van genoemde verplichtingen van de opdrachtgever wordt de koopprijs ten volle en ineens opeisbaar.

8.4. Onverminderd vorige aan hem toekomende rechten wordt Colours & Green door de opdrachtgever gemachtigd om indien deze jegens Colours & Green aangegane betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig
nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen, of indien deze in of aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en
terug te nemen.

Artikel 9: niet-toerekenbare tekortkoming van Colours & Green

9.1. Indien van de zijde van Colours & Green in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming, is Colours & Green gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, te vorderen
dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige vergoeding van
schade aan de opdrachtgever of garantie gehouden zal zijn, met vergoeding door de opdrachtgever aan Colours & Green van de door deze laatste gemaakte kosten.

9.2. Onder een tekortkoming die Colours & Green niet kan worden toegerekend, wordt verstaan, elke van de wil van Colours & Green onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het totstandkomen
van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, vertraagt alsmede voorzover hieronder niet reeds begrepen, oproer, epidemie, brand,
verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte bij in dienst van de leverancier zijnd personeel of van andere personen waarvan de leverancier zich bedient,
beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en iedere andere ernstige storing binnen het bedrijf van Colours & Green of diens toeleverancier(s), op
welke wijze dan ook.

Artikel 10: aansprakelijkheid

10.1. Colours & Green is niet aansprakelijk voor directe schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan roerende of onroerende zaken, aan goederen of aan personen, een en ander ten gevolge van of in de
ruimste zin verband houdende met de door Colours & Green geleverde zaken of door haar verrichte werkzaamheden. Het hiervoor gestelde geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet
van de zijde van Colours & Green.
10.2. Colours & Green is niet aansprakelijk voor indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan roerende of onroerende zaken, aan goederen of aan personen een en ander ten gevolge van of in de
ruimste zin verband houdende met de door Colours & Green geleverde zaken of door haar verrichte werkzaamheden. Het hiervoor gestelde geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet
van de zijde van Colours & Green.
10.3. Aansprakelijkheid voor schade zal niet bestaan, indien de opdrachtgever terzake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.
10.4. De aansprakelijkheid zal in ieder geval niet door Colours & Green aan de opdrachtgever het in rekening gebrachte bedrag overschrijden, of, indien Colours & Green zich verzekerd heeft tegen de opgetreden
schade, zal de aansprakelijkheid verdergaan, dan tot het bedrag waartegen de verzekeraar aansprakelijkheid heeft aanvaard en uitkeren.

Artikel 11: garantie

11.1. De door Colours & Green geleverde zaken worden gegarandeerd voor een periode van één jaar na datum van aankoop in dier voege, dat indien geleverde zaken gebreken vertonen van produktietechnische
aard, Colours & Green gerechtigd is een keuze te maken tussen ofwel het geleverde weer terug te nemen en de opdrachtgever de koopprijs te retourneren, dan wel de gebrekkige zaken te vervangen door
deugdelijke zaken van dezelfde, dan wel vrijwel dezelfde soort. Indien de opdrachtgever gedurende de garantietermijn de geleverde zaken heeft veranderd of bewerkt, vervalt de garantie.
11.2. Indien de opdrachtgever meent dat Colours & Green niet voldoet aan haar garantieverplichtingen, ontslaat zulks de opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de
tussen partijen gesloten overeenkomst of andere met de door Colours & Green gesloten overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
11.3. Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Colours & Green gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, is Colours & Green met betrekking tot geen van deze overeenkomsten gehouden tot nakoming van eventueel op zich genomen garantieverplichtingen.
11.4. Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat Colours & Green alsnog aansprakelijk is, zo zal deze aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt zijn tot het bij Colours & Green verzekerde deel.
11.5. In geval van aansprakelijkheid genoemd in het vorige lid, en Colours & Green voor de schade niet is verzekerd, en niet redelijkerwijs had kunnen verzekeren of door de verzekering van Colours & Green niet is
gedekt, zal de aansprakelijkheid van Colours & Green te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom respectievelijk de aanneemsom.

Artikel 12: geschiktheid zaken

12.1. Indien Colours & Green in zijn aanbieding te leveren zaken opneemt, baseert Colours & Green zich ten aanzien van deze zaken op de gegevens die door de producent op Colours & Green van deze zaken aan
hem zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en de eigenschappen van deze zaken. Colours & Green is als gevolg daarvan niet aansprakelijk te achten voor schade te dier aanzien ontstaan, tenzij Colours &
Green zelf de producent van deze zaken is. Indien Colours & Green zelf producent van de geleverde zaken is, zal dit door Colours & Green schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd.
12.2. Colours & Green is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van zaken en constructies, zowel bestaande als door de opdrachtgever voorgeschreven, waarop of waaraan de door Colours & Green
uitgevoerde werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Artikel 13: aansprakelijkheid ondergeschikten en niet ondergeschikten

13.1. De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. beperking ervan volgens deze leveringsvoorwaarden geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van Colours & Green dan wel door niet-onder
geschikten, die in opdracht van Colours & Green werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf hebben verricht.

Artikel 14: betaling

14.1. De opdrachtgever is verplicht aan Colours & Green de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden te betalen binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van
verzending van de factuur.
14.2. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door Colours & Green aangegeven wijze.
14.3. Betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking.
14.4. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag 1.5% per maand rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaald had moeten worden.

Artikel 15: opschorting

15.1. Indien na het sluiten van de overeenkomst Colours & Green omstandigheden ter harer kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen, is
Colours & Green bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten.
15.2. In geval van opschorting van haar verbintenis door Colours & Green zoals beschreven in het vorengaande lid, is Colours & Green bevoegd van de opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid
stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichting.

Artikel 16: buitengerechtelijke incassokosten

16.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door de opdrachtgever door niet, of niet-tijdig te betalen, is Colours & Green gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten
verbonden aan de invordering van het bedrag op de opdrachtgever te verhalen.
16.2. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd op het moment dat Colours & Green ten behoeve van invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen.
16.3. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het incassotarief, geadviseerd of te adviseren door de Nederlandse Orde van Advocaten te ‘s-Gravenhage, echter met een minimum van e 90,75,-
exclusief omzetbelasting per factuur.

Artikel 17: geschillen en toepasselijk recht

17.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlandse recht.
17.2. Alle geschillen die, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter
bevoegd in de vestigingsplaats van Colours & Green, zulks voorzover de wet dit toelaat.
Bestellliste

Ihr Einkaufswagen ist leer.